mapa strony   |   kontakt   |

OFERTA

Wersja archiwalna zmieniona dnia 12.02.2018

OFERTA

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W GRÓJCU

na rok szkolny 2017/2018

 

DZIECI W WIEKU OD URODZENIA DO 3 ROKU ŻYCIA

 

I. WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI

 

 1. Diagnoza psychologiczna i logopedyczna w poradni.
 2. Opiniowanie w sprawie oceny poziomu rozwoju.

 

II. WSPARCIE DLA RODZICÓW

 

 1. Konsultacje w sprawie rozwoju dziecka.

 2. Pomoc w wyszukiwaniu placówek diagnostycznych i wspierających rozwój dziecka oraz instytucji działających na rzecz rodziny.

 3. Rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców: doradztwo indywidualne w poradni oraz w punktach konsultacyjnych na terenie placówek.

 

DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU SZKOLNYM

 

I. WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

 

1. Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna w poradni.

2. Opiniowanie w sprawach:

 1. oceny poziomu rozwoju,

 2. przyczyn zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,

 3. oceny gotowości szkolnej,

 4. oceny predyspozycji i uzdolnień,

 5. przyczyn trudności dydaktycznych i trudności wychowawczych,

 6. specyficznych trudności w uczeniu się,

 7. przyjęcia ucznia gimnazjum do szkoły dla dorosłych,

 8. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
 9. Innych, określonych w odrębnych przepisach.

3. Terapia w poradni:

 1. psychologiczna /indywidualna/ dla dzieci dotycząca m. in. zaburzeń lękowych, trudności emocjonalnych, depresji, zaburzeń w odżywianiu, zachowań opozycyjno-buntowniczych.

 2. pedagogiczna /zajęcia korekcyjno-kompensacyjne indywidualne i grupowe/ dla dzieci z trudnościami w uczeniu się,

 3. logopedyczna /indywidualna i grupowa/ dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami rozwoju mowy i języka, jąkających się.

4. Zajęcia grupowe w poradni:

 1. dla dzieci nadpobudliwych,
 2. dla dzieci nieśmiałych,

 3. dla dzieci z niepłynnością mowy,
 4. dla dzieci zdolnych,

 5. rozwijające sprawność manualną i grafomotoryczną,

 6. kółko ortograficzne,

 7. kółko szachowe

 8. trening umiejętności społecznych.

5. Doradztwo zawodowe:

 1. badanie predyspozycji związanych z wyborem zawodu,

 2. konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli - pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kariery zawodowej.

6. Zajęcia dla dzieci na terenie placówek:

 1. zajęcia grupowe dla dzieci przed rozpoczęciem edukacji szkolnej,

 2. zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w placówkach /spotkania warsztatowe, programy profilaktyczno-terapeutyczne/,

 3. warsztaty dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych związane z planowaniem kariery edukacyjno-zawodowej,

 4. przesiewowe badania mowy i słuchu,

 5. przesiewowe badania ryzyka dysleksji,

 6. zajęcia interwencyjne z klasami w sytuacjach  problemowych.

7. Działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych /w poradni, na terenie placówek oraz w miejscu zamieszkania/.

 

II. WSPARCIE DLA RODZICÓW

 

 1. Doradztwo wychowawcze indywidualne dla rodziców w poradni oraz w punktach konsultacyjnych na terenie placówek (trudności wychowawcze, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania i inne).

 2. Rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców:

  1. doradztwo indywidualne w poradni oraz w punktach konsultacyjnych na terenie placówek.

  2. prowadzenie "Szkoły dla rodziców" /cykliczne zajęcia warsztatowe w poradni/.

 1. Pomoc w wyszukiwaniu instytucji działających na rzecz rodziny oraz wspierających rozwój dziecka.

 2. Działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych na terenie poradni i domu rodzinnego.

 3. Działania mediacyjne między stronami konfliktu /uczniami, rodzicami, nauczycielami/ na terenie placówek.

 4. Popularyzowanie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej /udostępnianie materiałów i pozycji książkowych/.

 

III. WSPARCIE DLA NAUCZYCIELI

 

 1. Współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno -pedagogicznej.

 2. Indywidualne porady i konsultacje dla nauczycieli min. w sprawach uczniów stwarzających problemy wychowawcze /w poradni i w punktach konsultacyjnych/.

 3. Spotkania informacyjne i szkoleniowe dla pedagogów szkolnych lub przedstawicieli placówek w poradni.

 4. Szkolenia dla rad pedagogicznych /tematyka zgodnie z zapotrzebowaniem placówek lub z zaproponowanej przez poradnię oferty/.

 5. Przekazywanie informacji o kursach i szkoleniach organizowanych przez ośrodki doskonalenia zawodowego i inne instytucje .

 6. Wykłady dla rodziców /udział w zebraniach dla rodziców na terenie placówek zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami/.

 7. Działania mediacyjne między stronami konfliktu /uczniami, rodzicami, nauczycielami/ na terenie placówek.

 8. Działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych /na terenie placówek/.

 9. Wspieranie nauczycieli placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa
  edukacyjno-zawodowego:

  • porady indywidualne w poradni i punktach konsultacyjnych,

  • spotkania informacyjno-szkoleniowe dla nauczycieli wykonujących zadania z zakresy doradztwa zawodowego.
 1. Popularyzowanie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej /udostępnianie materiałów i pozycji książkowych/.

 

DZIECI I MŁODZIEŻ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ORAZ ZAGROŻONE NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM LUB NIEDOSTOSOWANE SPOŁECZNIE

 

I. WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

 

 1. Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna w poradni i w domu rodzinnym dzieci i młodzieży niepełnosprawnych od urodzenia do 25 roku życia.

 2. Opiniowanie w sprawach oceny poziomu rozwoju.

 3. Orzekanie i opiniowanie przez Zespoły Orzekające w sprawach:

  1. kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

  2. kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanych społecznie,

  3. indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego,

  4. indywidualnego nauczania dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

  5. zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z niepełnosprawością intelektualną w stopniu głębokim od 3 do 25 roku życia,

  6. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

     4. Terapia psychologiczna i logopedyczna.

     5. Zajęcia grupowe dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera).

 

II. WSPARCIE DLA RODZICÓW

 

 1. Konsultacje w sprawie rozwoju dziecka.

 2. Pomoc w wyszukiwaniu placówek diagnostycznych i wspierających rozwój dziecka oraz instytucji działających na rzecz rodziny.

 3. Doradztwo w sprawie wyboru placówki wczesnego wspomagania rozwoju oraz kształcenia specjalnego. Udostępnianie ofert szkół i placówek.

 4. Doradztwo zawodowe. Pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kariery zawodowej.

 5. Rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców:

  1.  doradztwo indywidualne w poradni oraz w punktach konsultacyjnych na terenie placówek.
  2. prowadzenie "Szkoły dla rodziców" /cykliczne zajęcia warsztatowe w poradni/.

 

III. WSPARCIE DLA NAUCZYCIELI W PLACÓWKACH OGÓLNODOSTĘPNYCH I SPECJALNYCH

 

1. Współpraca w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno -pedagogicznej w placówkach dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego :

 1. udział w spotkaniach zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej /na wniosek dyrektora placówki/

 2. pomoc w opracowywaniu IPET-ów .

 3. współpraca psychologów w opracowaniu programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,

 4. inna forma współpracy w zależności od potrzeb placówki /zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem/.

 

2. Konsultacje dla nauczycieli i specjalistów szkół ogólnodostępnych min. z zakresie:

 1. procedury orzekania,

 2. pracy z dzieckiem niepełnosprawnym (podstawy programowe, zajęcia rewalidacyjne, dostosowanie form i metod pracy, dobór pomocy i środków dydaktycznych, dostosowanie form i warunków egzaminacyjnych).

 3. Konsultacje dla nauczycieli i specjalistów szkół specjalnych /zgodnie z zapotrzebowaniem/ dotyczących min. zaleceń zawartych w orzeczeniach.

4. Szkolenia dla rad pedagogicznych /tematyka zgodnie z zapotrzebowaniem placówek lub z zaproponowanej przez poradnię oferty/.

5. Prelekcje dla rodziców /udział w zebraniach dla rodziców na terenie placówek zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami/,

6. Organizowanie szkoleń w poradni dla specjalistów szkolnych prowadzonych przez edukatorów zewnętrznych.

7. Prowadzenie grupy wsparcia dla specjalistów szkolnych.

8. Działania mediacyjne między stronami konfliktu /uczniami, rodzicami, nauczycielami/ na terenie placówek.

9. Działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych /na terenie placówek/.

 

 

PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI


Organizowanie i prowadzenie wspomagania w zakresie realizacji zadań dydaktycznych- wychowawczych i opiekuńczych:
1. Pomoc w diagnozowaniu potrzeb.
2. Ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb.
3. Zaplanowanie form wspomagania i ich realizacja.
4. Wspólna ocena efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

OFERTA ZAJĘĆ NA TERENIE PLACÓWEK
w roku szkolnym 2017/2018

 

 

DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I UCZNIÓW - ZAJĘCIA GRUPOWE

L.p.

Tematyka

Osoba prowadząca

1.

Rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych.

dzieci 5-6 letnie

psycholog
i pedagog

2

Rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych.

klasy II-III

pedagodzy

3.

Program profilaktyczny ?Już wiem co zrobić?

dzieci 6-9 lat

psycholog
i pedagog

4.

Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze.
klasy IV-VII

pedagodzy

5.

"Rozwijanie twórczego myślenia" - zajęcia dla uczniów zdolnych.

psycholog

6.

"Profilaktyka uzależnień"

psycholog

7.

Zajęcia profilaktyczne "Zaburzenia odżywiania się"

gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna

psycholog

8.

"Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej"

gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna

doradca

zawodowy

9.

Rozwiązywanie sytuacji trudnych w klasach

(interwencja kryzysowa)

psycholog

 

DLA RAD PEDAGOGICZNYCH - SZKOLENIA

L.p

Tematyka

Osoba prowadząca

1.

Procedury orzekania i opiniowania przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

psycholog, pedagog

2.

Rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i ich gotowość do podjęcia nauki w szkole.

psycholog, pedagog

3.

Rozpoznawanie dysfunkcji u dziecka we wczesnym wieku i sposoby ich eliminowania.

psycholog

4.

Ryzyko dysleksji.

pedagog

5.

Specyficzne trudności w uczeniu się.

pedagog

6.

Rozwój mowy dziecka. Profilaktyka logopedyczna.

logopeda

7.

ADHD - przyczyny, objawy, formy pomocy.

psycholog

8.

Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej.

psycholog

9.

Uzależnienia, zagrożenie uzależnieniem.

psycholog

10.

Motywowanie uczniów do nauki.

pedagog

 

DLA RODZICÓW - PRELEKCJE

L.p.

Tematyka

Osoba prowadząca

1.

Procedury orzekania i opiniowania przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

psycholog,

pedagog

2.

Rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i ich gotowość szkolna.

pedagog

3.

Rozpoznawanie dysfunkcji u dziecka we wczesnym wieku i sposoby ich eliminowania.

psycholog

4.

Rozwój mowy dziecka. Profilaktyka logopedyczna.

logopeda

5.

Dzieci nieśmiałe.

psycholog

6.

Ryzyko dysleksji.

pedagog

7.

Specyficzne trudności w uczeniu się.

pedagog

8.

Motywowanie dzieci do nauki.

pedagog

9.

ADHD - przyczyny, objawy, formy pomocy.

psycholog

10.

Uzależnienia, zagrożenie uzależnieniem.

psycholog,
pedagog

11.

Problemy wieku adolescencji.

psycholog

12.

Lęki u dzieci - wiek a zachowania lękowe

psycholog

13.

Zaburzenia odżywiania się.

psycholog

14.

Zachowania seksualne dzieci i młodzieży.

psycholog

15.

Uczeń zdolny.

psycholog

16.

Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej .

doradca

zawodowy

17.

Co zamiast karania? Dlaczego stawiać dzieciom granice?

pedagog,

psycholog

18.

Jak rozmawiać z nastolatkiem?

pedagog

 

ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ W PLACÓWKACH:

 1. Szkolenia są organizowane nieodpłatnie w ramach oferty poradni.

 2. Placówki mogą zgłaszać pisemnie zapotrzebowanie na wybrany rodzaj zajęć, szkolenia
  i prelekcje z powyższej listy /z odpowiednim wyprzedzeniem ? co najmniej 3 tygodnie/.

 3. Termin spotkania zostanie ustalony z osobą prowadzącą, która skontaktuje się telefonicznie
  z placówką.

 4. W przypadku zapotrzebowania przez placówkę na zajęcia, szkolenie lub prelekcję o innej tematyce, należy kontaktować się bezpośrednio z pracownikami poradni opiekującymi się daną gminą.

 

 

OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH W PORADNI
w roku szkolnym 2016/2017

 

 

 

DLA DZIECI

 

Tematyka zajęć, forma

Czas trwania

Osoba prowadząca

1.

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

dla uczniów:

 1. nieśmiałych, wycofanych kl.I-III, kl. IV-VII

 2. nadpobudliwych kl. I-III, kl. IV-VII

1godz.w tygodniu

psycholog i pedagog

2 psychologów

2.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Dla dzieci przed rozpoczęciem nauki w szkole - ROPP

1godz.w tygodniu

psycholog

3.

Terapia ręki - zajęcia rozwijające sprawność manualną i grafomotoryczną. Kl.0-III

1godz. w tygodniu

pedagog

4.

kółko ortograficzne Kl.II-III

1godz. w tygodniu

pedagog

5.

zajęcia dla uczniów zdolnych- ?Trening twórczego myślenia? Kl.III-IV, KL. V-VII

1godz. w tygodniu

psycholog

6.

kółko szachowe z treningiem umiejętności interpersonalnych - "Przygoda z szachownicą" Kl.I-VII

1godz. w tygodniu

psycholog

7.

Trening umiejętności społecznych

1godz.w tygodniu

psycholog i pedagog

 

DLA RODZICÓW

 

Tematyka zajęć, forma

Czas trwania

Osoba prowadząca

CYKL WARSZTATÓW

1.

"Szkoła dla rodziców" - rozwijanie umiejętności wychowawczych.

2 godz. w tygodniu

(cykl 6-8 spotkań)

psycholog i pedagog

2.

"Rodzice wobec zagrożenia substancjami psychoaktywnymi"

1,5 godz. w tygodniu

(cykl 3 spotkań)

psycholog

WARSZTATY JEDNORAZOWE

1.

"Kocham, dlatego nie pozwalam- stawianie granic dziecku".

2 godz.

psycholog i pedagog

2.

"Jak pomóc dziecku, aby radziło sobie z własnymi uczuciami?"

2 godz.

psycholog i pedagog

3.

"Jak zachęcać dziecko do współpracy z rodzicami?"

2 godz.

psycholog i pedagog

4.

"Co zamiast karania?"

2 godz.

psycholog i pedagog

5.

"Samodzielność dziecka - wyzwaniem dla rodzica".

2 godz.

psycholog i pedagog

6.

"Jak o mnie mówią takim się staję - uwalnianie dziecka od etykietowania"

2 godz.

psycholog i pedagog

 

DLA NAUCZYCIELI

 

Tematyka zajęć, forma

Czas trwania

Osoba prowadząca

 

Sieć współpracy i doskonalenia dla:

 1. pedagogów i psychologów szkolnych,

 2. logopedów szkolnych,

 3. terapeutów pedagogicznych w szkole,

 4. "nauczycieli" wspomagających

spotkania cykliczne

wg ustalonego harmonogramu

psycholog

logopeda

pedagog

Poradnia może zorganizować także sieć współpracy dla innych grup nauczycieli w zależności od zgłoszeń.

Więcej informacji i zapisy w sekretariacie poradni tel. 48 6642356

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Małgorzata Jakubiak
Dokument z dnia: 04.11.2013
Dokument oglądany razy: 674
Opublikował: Małgorzata Jakubiak
Publikacja dnia: 12.02.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl